NARRATIVT TIDSSKRIFT
Nyskabende idéer og praksisformer

Send dit bidrag til Narrativt Tidsskrift

I Narrativt Tidsskrift bestræber vi os på, at alle artikler der føres i Tidsskriftet skal være i overensstemmelse med den primære ambition om, at formidle og diskutere originale tanke- og praksisformer, der bidrager til en fornyelse samt overskridelse af allerede etablerede idéer inden for narrativ teori og praksis.

Inspireret af vores samarbejde med Journal of Narrative Family Therapy, grundlagt af David Epston og Tom Carlson, har vi derfor valgt at tænke Narrativt Tidsskrift som et ‘anti-journal’, hvilket bl.a. har betydning for, hvilken form Tidsskriftets artikler kan tage. E-tidsskriftets artikler søger at bidrage med indspark til nytænkning og derfor er der ikke en fast standard for, hvordan dit bidrag skal se ud, men vi byder alt fra artikler, essays og interviews til brevudvekslinger og tegneserier velkommen, så længe dit materiales format på en meningsfuld måde støtter op om dets eget budskab.

Artikelforslag: Det er Redaktionens overbevisning, at alle nyskabende tanker bliver til og ofte styrkes i dialogen mellem nysgerrige og engagerede fagfæller og de mennesker som vi samarbejder med i hverdagen. Derfor er det vores håb, at artikler også kan tænkes som ‘works in progress’ og ikke nødvendigvis som egentlige færdige produkter.

Dette indebærer bl.a. at idéer til artikler også kan indsendes til redaktionen i form af et forslag før det egentlige materiale/din artikel behøver være udarbejdet.

Dine forslag vil på den måde fungere som led i en proces, hvor vi i fællesskab finder frem til, hvordan netop din eller jeres materiale/artikel kan bidrage til ambitionen om et originalt og overskridende Tidsskrift, der løbende føder ind den vigtige diskussionen om, hvor narrativ teori og praksis er på vej hen.

Procedure: Det første skridt i den ovenstående proces kan være en ud af to mulige:

a: Et materiale/artikelforslag på 1-3 sider indsendes indeholdende dit bud på, hvordan netop dine tanker eller en særlig praksis kan bidrage til fornyelse af det narrative felt – gerne med en masse praktiske eksempler. I denne proces kan vi tilbyde skrivehjælp, således at teksten har en tydelig strukturel opbygning.

b: Du sender bare dit bidrag/artikel ind og vi gennemlæser materialet og samtaler med dig, om dets nyskabende potentiale, således at det understøtter tidsskriftets vigtige formål omkring nyskabelse i dets form og videreudvikling.

Dernæst følges gængs praksis for de fleste tidsskrifter, hvor der gives feedback og mulighed for rettelser samt korrektur til gennemsyn før dit bidrag/artiklen endelig sættes online.

Alle manuskripter skrives i Word-format og sendes til redaktionen på: (e mail sættes ind her)

Ønsker til manuskriptet

Omfang: Artikler forventes at være mellem 25.000 og 48.000 anslag inkl. mellemrum med mindre andet er aftalt med redaktionen, fordi du skriver andre slags bidrag som essays, kortere indslag som interviews eller fx brevudvekslinger, tegneserier osv. Sammen med dig tager vi stilling til længden af dit materiale afhængigt af dets format.

I forhold til artikler, medregnes noter som del af det samlede antal anslag, mens litteraturlisten er eksklusiv så længe mængden af referencer er meningsfuld ift. artiklens indhold.

Formatering: Da alle artikler altid formateres til vores eget grafiske udtryk, behøver du ikke bruge lang tid på artiklens layout. For at optimere læsevenligheden i redaktionsarbejdet ser vi dog gerne, at manuskripter afleveres i Times New Roman pkt. 12, linjeafstand 1,5. Hertil gælder følgende standarder for formatering:

  • Titler: Bogtitler, tidsskrifter og kunstværkers titel skrives i kursiv (f.eks. Kort over narrative landskaber), mens artikler markeres med enkelte anførselstegn (f.eks. ‘Addressing personal failure’).
  • Fremhævning: Ønskes enkelte ord eller passager fremhævet i selve artiklen, så markeres dette enten ved kursiv eller enkelte anførselstegn (sørg for at være konsekvent) – ikke fed, understregning eller dobbelte anførselstegn.
  • Noter: Alle noter (både uddybende og henvisende) organiseres som slutnoter efter fortløbende nummerering. Vi opfordrer dog til, at noter kun anvendes, når det er helt nødvendigt.

Overskrifter: Narrativt Tidsskrift benytter tre typer af overskrifter, som alle artikler skal indeholde med mindre artiklens format lægger op til andet – a) overskrift, b) underoverskrift og c) afsnitsoverskrifter. Overskrifter må gerne fremhæves med fed skrift.

Referencer: Artikler skal ift. referencer og litteraturliste følge retningslinjerne for referencesystemet APA. Dette indebærer bl.a. følgende: Referencer i tekst: APA bruger forfatter og udgivelsesår adskilt af komma samt eventuelt sidetal, hvis referencen henviser til en bestemt side i en tekst. http://studypedia.au.dk/fileadmin/user_upload/Vejledning_Professionshoejskolen_metropol.pdf

Citater: Hvis citatet indeholder under 40 ord, så inkorporeres det i teksten og markeres med dobbelte anførselstegn. Er citatet derimod over 40 ord, så markeres det ved linjeskift og indrykning, mens anførselstegn udelades. Citater skal aldrig stå i kursiv, men sidetallet på kilden skal altid angives.

Litteraturliste: Skal indsættes afslutningsvis, dvs. efter både hovedtekst og noter, opsættes alfabetisk efter forfatternavn og indeholde alle forfattere, der er refereret til i både tekst, noter og tabeller.

Bøger skal angives efter denne form: White, M. (2008). Kort over narrative landskaber. København: Hans Reitzels Forlag.

Bidrag fra antologier / kapitler fra bøger efter denne form: Wade, A. (2007). Despair, resistance, hope: response-based therapy with victims of violence. I: Flaskas, C., McCarthy, I. & Sheehan, J. (Red.), Hope and Despair in Narrative and Family Therapy: Adversity, forgiveness and reconciliation (s. 63-74). East Sussex: Routledge.

Tidsskriftsartikler skal angives efter denne form: Combs, G. & Freedman, J. (2016). Narrative Therapy’s Relational Understanding of Identity. Family Process, 55(2), 211-224.

Illustrationer, figurer og tabeller: Skal nummereres fortløbende og vedhæftes separat, dvs. ikke integreres i teksten. Hvis du har konkrete ønsker til, hvor omtrent en illustration, figur eller tabel skal placeres, så markeres dette i stedet i teksten med kantede parenteser som f.eks. [illustration 1 her].

For mere detaljeret, men overskuelig beskrivelse af APA kan denne side f.eks. konsulteres: http://studypedia.au.dk/fileadmin/user_upload/Vejledning_Professionshoejskolen_metropol.pdf

Korrektur

Efter at den indledende dialog om den indholdsmæssige del er afsluttet, vil forfattere få manuskriptet til gennemsyn efter korrekturlæsning for godkendelse af indførte sproglige rettelser. Manuskriptet skal herpå sendes retur til redaktionen indenfor rimelig tid. Der må på dette tidspunkt under ingen omstændigheder foretages indholdsmæssige rettelser i manuskriptet.

Du bedes også sende et profilbillede af dig selv, samt en kort beskrivelse af hvad der inspirerede dig til at udarbejde netop dette bidrag, så vi kan lave en særskilt forfatterside om dig.